Usługi

Radca prawny Anna Pastuszka

Usługi

Prawo Cywilne

 • ochrona własności
 • zasiedzenie
 • umowy cywilnoprawne
 • ochrona dóbr osobistych
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia
 • prawo mieszkaniowe
 • prawo bankowe
 • prawo autorskie
 • postępowanie egzekucyjne
 • zachowek

Usługi

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód i separacja
 • podział majątku
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy alimentacyjne
 • postępowanie w sprawach nieletnich

Usługi

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • rozliczanie podatku od spadków i darowizn w urzędzie skarbowym

Usługi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • roszczenia z umowy o pracę
 • zakaz konkurencji
 • urlopy pracownicze
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • prawo do emerytury
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta rodzinna
 • świadczenia pienieżne w razie choroby i macieżeństwa

Usługi

Prawo karne i prawo wykroczeń

 • zastępstwo w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego
 • zastępstwo w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w charakterze obrońcy oskarżonego lub obwinionego

Usługi

Obrót nieruchomościami

 • nabywanie nieruchomości mieszkalnych i użytkowych
 • umowy najmu, dzierżawy, darowizny, dożywocia
 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • pośrednictwo w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji

Usługi

Prawo administracyjne

 • prawo budowlane
 • zmiana imienia i nazwiska
 • prawo o aktach stanu cywilnego
 • prawo o ruchu drogowym
 • świadczenia z pomocy społecznej

Usługi

Odszkodowania

 • zadośćuczynienie
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • odszkodowanie z ubezpieczenia OC, AC i NWW